ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์