เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562