สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจำปี 2563