ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2563