ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2563