ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2563