ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2563