แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สแกน QR CODE