ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในตลาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564