ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการกู้เงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะใช้ในการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 – 9 กันยายน 2565 ผ่าน Google Forms โดยสแกน QR Code หรือลิงค์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.chpao.org และ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือขอรับแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ