ขั้นตอนวิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ขั้นตอนวิธีการในการเข้าตรวจดูและเสนอแนะ

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

1. เปิด Browser Chrome, FireFox, Opera, Edge

2. ช่อง Address ให้พิมพ์ www.chpao.org

3. คลิ๊กที่ “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ”

4. คลิ๊กที่ “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - 2566 “

5. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

 “ บริการประชาชน “ - > คลิ๊กที่ “ รับฟังความคิดเห็น ”