ข่าวล่าสุด

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ