ข่าวล่าสุด

ระเบียบวาระการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

ระเบียบวาระการประชุม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ