อบจ.ชัยภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายนิพนธ์ สาธิตสมิธพงษ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่าย "วันหน้าฟ้าใส" ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัญหายาเสพติด ได้คุกคามทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ความมั่นคงในครอบครัว ก่อปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่างๆ ถึงแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะได้พยายามป้องกันแก้ไข แต่การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่ในทุกพื้นที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการป้องกันแก้ไขไปพร้อมๆกัน ทั้งทางด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา โดยการบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดสารเสพติด จากนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" ให้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเป้าหมายในการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด 4,083 คน และนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น ยังได้มุ่งเน้นให้ปฏิบัติต่อผู้เสพผู้ติดสารเสพติดในฐานะผู้ป่วย พร้อมให้โอกาสในการเข้ารับการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามความต้องการและความเหมาะสมอย่างทั่วถึง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม กลับมาเป็นกำลังสำคัญ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ