ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

เลือกตั้งวันที่ 21 เมษายน 2555

1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

 

 

 

1) นายกเทศมนตรี

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

1

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย

9,046

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

2

2

นายสานนท์   ด่านภักดี

7,683

รวมใจใสสะอาด

 

2) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

2

นางสุมาลี   ชื่นเมือง

3,120

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

2

1

นายโยธิน ตั้งพงษ์

3,099

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

3

3

นายดอกดิน   ขำหมื่นไวย

2,982

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

4

4

นางกรมรี   เวียงสงค์

2,929

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

5

5

นายแดง   จ่ายกระโทก

2,908

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

6

6

นายสุทิน   วงศ์บุตร

2,802

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

7

12

นายบัณฑิต นอบไทย

2,098

รวมใจใสสะอาด

8

17

นางสมถวิล จงสูงเนิน

1,821

รวมใจใสสะอาด

9

13

ร้อยตำรวจโทสันต์   ตั้งพงษ์

1,792

รวมใจใสสะอาด

10

15

นายสุทธนิตย์   ทิพย์รักษ์

1,761

รวมใจใสสะอาด

11

16

พันตรีสำเร็จ   สมัตถะ

1,719

รวมใจใสสะอาด

12

14

นางทองทิพย์   พบชัยภูมิ

1,696

รวมใจใสสะอาด

13

7

นายสายชล   สิทธิศรชัย

1,335

อิสระ

14

10

นายวุฒิชัย ชัยชนะ

499

อิสระ

15

11

นางเพราะพริ้ง สิทธิวงศ์

464

อิสระ

16

9

นายชาญชิต แจ่มเกาะ

442

อิสระ

17

8

จ่าสิบตรีกิตติ   พันธุ์ชาลี

431

อิสระ

 

3) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

1

นางบัวทอง ไชยกิตติ

2,415

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

2

5

นายนิตย์       เวชทองคำ

2,230

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

3

2

นายจีรศักดิ์   ภัทรทรงโสภณ

2,141

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

4

3

นายสุรกร     โพธิ์ชนิกร

2,141

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

5

4

นายอานนท์ เศวตกมล

2,086

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

6

6

นายทนงศักดิ์   คณะเจริญ

2,048

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

7

12

นายสามารถ   เลิศวิริยะเวทย์

1,951

รวมใจใสสะอาด

8

16

นายสมเดช   วังศรี

1,939

รวมใจใสสะอาด

9

14

นางสาวกาญจนา   สนิท

1,852

รวมใจใสสะอาด

10

17

นายวัชรินทร์   แถวโนนงิ้ว

1,758

รวมใจใสสะอาด

11

15

นายชัยวัฒน์   อ่อนจันทร์

1,616

รวมใจใสสะอาด

12

13

นายสงคราม   สายชาลี

1,565

รวมใจใสสะอาด

13

7

นายอดิศร   นอบไทย

293

อิสระ

14

9

นายวิชยา   วงศ์สมบูรณ์

277

อิสระ

15

11

นายประพันธ์ เคยชัยภูมิ

264

อิสระ

16

8

นางสาวศิริพร   ศิริสรณ์

261

อิสระ

17

10

นายสุเมธ   บุญกุล

242

อิสระ

 

 

 

 

 

 

4) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 3

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

1

นายสาโรจน์ เกษมศรี

2,568

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

2

3

นายจรูญ   พรหมสุคนธ์

2,510

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

3

2

นางสาวชนิดา   อุดมศิลป์

2,491

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

4

4

นางสาวสมหวัง   สุทธิวิเศษ

2,336

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

5

5

นายสุริยันต์   ศรีไชยยนต์

2,330

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

6

6

นายเสริม   ฉิ่งสำโรง

2,269

พิทักษ์เมืองชัยภูมิ

7

15

นายบำรุงรัฐ   บุญจิต

1,625

รวมใจใสสะอาด

8

12

นายจักรพัฒน์ อัศวจุฑารัตน์

1,534

รวมใจใสสะอาด

9

13

นายวิรุณ   ชัยบุตร

1,457

รวมใจใสสะอาด

10

14

นายวีรัตน์ ขอเพิ่มกลาง

1,408

รวมใจใสสะอาด

11

17

นายอภิชัย สุวัฒนศิลป์

1,408

รวมใจใสสะอาด

12

16

นางสมพิศ   โชติเสวตร

1,375

รวมใจใสสะอาด

13

8

นายสมนึก ยาประคำ

969

อิสระ

14

11

นายประเสริฐ ยามชัยภูมิ

842

อิสระ

15

7

นายฐิติวัชร์   อุษาศิริกุล

761

อิสระ

16

9

นายปรีดี บุญถือ

652

อิสระ

17

10

นางพรทิพย์   วิญญาสุข

647

อิสระ

 

 

 

 

 

2. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์

 

 

 

1) นายกเทศมนตรี

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

1

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ

1,373

คูณก้าวไกล

2

3

นายปิยะวัฒน์   บุญเกื้อ

1,015

-

3

2

นายผดุงชาติ แก้วแกมเกษ

46

-

 

2) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

13

นายวรพงษ์   ใหม่พระเนตร

754

-

2

12

นางจันทร์เพ็ญ   จอกสถิตย์

547

-

3

1

นายณรงค์ ครองเคหา

541

คูณก้าวไกล

4

10

นางบุญกว้าง ฉายชัยภูมิ

526

-

5

6

นายบุญส่ง อุดมทรัพย์

499

คูณก้าวไกล

6

4

นายพรไพศาล เชยชัยภูมิ

454

คูณก้าวไกล

7

5

นายหนูกี ครองเคหา

442

คูณก้าวไกล

8

3

นางสังวาลย์ ทวีชีพ

438

คูณก้าวไกล

9

7

นายประพจน์   คาดสนิท

437

-

10

2

นายชาลี   ทวีแปลง

385

คูณก้าวไกล

11

8

นายรื่น   มงคลจิตร

340

-

12

11

นายสุชาติ   อินกุ่ย

172

-

13

9

นางเสาวคนธ์   รอญยุทธ

106

-

14

14

นางสาวจิตประสงค์ ลองจำนงค์

56

-

 

 

 

 

 

 

3) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

2

นายธวัช   พิมสิม

686

คูณก้าวไกล

2

1

นายไกรวัลย์   ฐานสมบูรณ์

635

คูณก้าวไกล

3

5

นายสมัย   จันทกุล

587

คูณก้าวไกล

4

6

นายสง่า   ผาสุก

557

คูณก้าวไกล

5

8

นายบัวภา   เจตกาลบุญชู

542

-

6

3

นายศุภกิตติ์   พิมสิม

524

คูณก้าวไกล

7

4

นางสมัคร ฉลาดเขียว

495

คูณก้าวไกล

8

9

นายแวว   งามประเสริฐ

469

-

9

7

นางทองเหลือง   งามประเสริฐ

448

-

10

13

นายประวีณ สารีสาย  

401

-

11

11

นายนิชสิต   หิรัญคำ

396

-

12

10

นายเอนก   ดีมาก

78

-

13

12

นางรพีพรรณ   วังศรี

25

-

 

 

 

 

 

3. เทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส

 

 

 

1) นายกเทศมนตรี

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

1

นายชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล

1,519

รักษ์จัตุรัส

2

2

นายชินโชติ ธนอนันตกูล

783

แทนคุณแผ่นดิน

 

2) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

13

นายวรพจน์ ภิรมย์กิจ

637

อิสระ

2

15

นายประดิฐ สุวรรณราษฎ

605

อิสระ

3

12

นายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์

486

รักษ์จัตุรัส

4

14

นายชาญศักดิ์ พงษ์ศิริ

465

อิสระ

5

7

นายประมูล ชาลีรินทร์

456

รักษ์จัตุรัส

6

1

นายสมมาด รินลา

432

แทนคุณแผ่นดิน

7

9

นางเยาวเรศ ศรีทอง

399

รักษ์จัตุรัส

8

10

นายสาธิต ตวงวิไล

380

รักษ์จัตุรัส

9

4

นางอังคณา ช่างเจริญ

316

แทนคุณแผ่นดิน

10

8

นางสาวปทิตตา เกิดสมบูรณ์

278

รักษ์จัตุรัส

11

2

นายชาลี สิทธิเวช

256

แทนคุณแผ่นดิน

12

11

นางพรพิมล ยอดบรรเทา

256

รักษ์จัตุรัส

13

3

นายศิริวุฒิ ก้อนมณี

202

แทนคุณแผ่นดิน

14

6

นางสาวปิยะกาล นารถสมบูรณ์

196

แทนคุณแผ่นดิน

15

5

นางสาวอัมพร ท้าวกอก

181

แทนคุณแผ่นดิน

16

16

นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย

125

อิสระ

17

17

นางประไพ ชัยภักดี

96

อิสระ

 

 

 

 

 

 

3) สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

 

 

ลำดับที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

กลุ่มหรือทีม

1

6

นายบุญญฤทธิ์ สิงหเสม

572

แทนคุณแผ่นดิน

2

14

นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ลี้

528

อิสระ

3

12

นางปราณ๊ ชัยสิทธิ์

512

รักษ์จัตุรัส

4

11

นายฉัตรโชค พงษ์จตุรา

502

รักษ์จัตุรัส

5

1

นายสมสมัย ทองเจริญ

495

แทนคุณแผ่นดิน

6

13

นายพิสิษฐ์ ปานจินดานนท์

464

รักษ์จัตุรัส

7

7

นายพยุง บุญสม

422

รักษ์จัตุรัส

8

4

นายพรรษวัศว์ คำทอง

382

แทนคุณแผ่นดิน

9

9

นายณรงค์ โพธิ์ชัย

348

รักษ์จัตุรัส

10

10

นางสมบูรณ์ สนณรงค์

313

รักษ์จัตุรัส

11

8

นางอัมพร เอื้อฤทธิ์กุล

277

รักษ์จัตุรัส

12

5

นายอานนท์ คุณประเสรฐ

268

แทนคุณแผ่นดิน

13

3

นายดาวรุ่ง จุลอักษร

260

แทนคุณแผ่นดิน

14

15

นางสาวกรรณิกา เตียประสงค์

194

อิสระ

15

2

พ.อ.อ.วรสันต์ สมพงษ์

187

แทนคุณแผ่นดิน

16

16

นางกมลวรรณ ปรางค์ชัยภูมิ

106

อิสระ