โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ของคณะสงฆ์ ภาค 11

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ของคณะสงฆ์ ภาค 11

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงอันประเสริฐ ทรงพระอนุสรณ์คำนึงว่า "โดยที่พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฎิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่ธรรมคำสอน แก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดแก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูงสามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจในพระไตรปิฏกอย่างแตกฉาน จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนบรรลุธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีการนี้จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป 

พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นกองทุน เพื่อถวายความอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง ตั้งชื่อว่า "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" ในการนี้ได้มอบทุนให้ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นประธานกรรมการ จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติควบคู่กันไปกับปริยัติและผลิตบุคลากรไปประจำยังสำนักปฏิบัติธรรมและวัดต่างๆ อีกทั้งเป็นการสนองความต้องการของพุทธบริษัทในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้อง 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 และในปีมหามงคล 2555 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารจะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2555 นี้ ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสแห่งการตรัสรู็ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบ 2,600 ปี ซึ่งเรียกโอกาสพิเศษนี้ว่า "พุทธชยันตี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมทั้งร่วมฉลองในปีครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 และในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารจะทรงมีพระชนมายุ 60 เพื่อสนองนโยบายมหาเถรสมาคม เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อฝึกอบรมบุคลากรของคณะสงฆ์ ให้มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสนาธุระ และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปีแห่งการเรียนรู้ 

สำหรับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาในครั้งนี้ เป็นการอบรมเฉพาะพระวิปัสสนาของคณะสงฆ์ ภาค11โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 84 รูป มีคุณสมบัติเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นพระภิกษุทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอื่นๆที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 45 วันในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนวิธีการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการฟังบรรยายจากพระวิปัสสนาจารย์ การฝึกปฏิบัติ และการส่งและสอบอารมณ์จากพระวิปัสสนาจารย์ โดยคาดว่าจะได้รับผลจากการจัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้ ดังนี้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้สนองนโยบายของมหาเถระสมาคม เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร ได้บุคลากรของคณะสงฆ์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้อง ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระ และได้ปฎิบัติิวิปัสสนากรรมฐานถวายเป้นพุทธบูชาในโอกาสพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ภาค 11 ในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมป์ด้านงบประมาณจากกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับสงฆ์ไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ส่วนสถานที่สำหรับฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิโดยการอุปถัมป์ของคุณพ่อสมชาย คุณแม่สุชาดา ไทยผดุงพานิชย์ ผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

 

 

 

 

 

 

ภาพโดย : พฤกษ์  ข่าวโดย : โดโด้