เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (VIP) จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:51 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง