ร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2023 เวลา 15:35 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง