ร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ ออกปฏิบัติหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 14:44 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้