เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายทาง อบจ.ชย.1002 สายทางบ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:47 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง