เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง