ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา - บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:48 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง