เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-0003 (นางยุพา มั่นคง) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เลขที่ 8673 แปลงเลขที่ 43
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง