เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายณัฐรินทร์ นารีรักษ์สกุล) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 122661 เลขที่ดิน 377 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:25 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง