เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นางสุรีรัตน์ เชาว์นวม) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 7064 เลขที่ดิน 19
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 14:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง