เปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นางสุธิษา สมอาจ) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (ส.ป.ก.4-01ก.) เลขที่ 10114 แปลงเลขที่ 8
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 14:34 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง