ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 13:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง