รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ)

                    รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น๒

(รายละเอียดแนบไฟล์)

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 13:52 น. | เขียนโดย admin