จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดชัยภูมิ 

(รายละเอียดแนบไฟล์)

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 16:50 น. | เขียนโดย admin