ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ - บ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17:00 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง