เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง