เปิดเผยราคากลางจัดซื้อยางอแสฟัลท์ CMS - 2h จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 15:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง