เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลประจำกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (น้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง