โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตรุัส-บ้านโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 10:20 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง