ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022 เวลา 15:05 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง