เปิดเผยราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ ออกปฏิบัติหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร่สวนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง