สถานที่สำคัญ - อรุณธรรมสถาน พระธาตุชัยภูมิ

อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานปฏิบัติธรรม ในดำริ ของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ บนพื้นที่กว่า ๖๐ ไร่เพราะความพร้อม ของภูมิประเทศที่งดงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม มีอากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และเมฆหมอกอันเกิดจากธรรมชาติซึ่งหาได้ยากใน      ปัจจุบัน ทำให้อรุณธรรมสถานเลื่องลือในเรื่องของความสัปปายะ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักปฏิบัติธรรมประกาศพระเกียรติคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงประกาศหลักธรรมให้ชาวโลกรับรู้และสอดคล้องกับพระประสงค์ เพราะอรุณธรรมสถานเป็นชัยภูมิ อันนำมาซึ่ง กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก ควรแก่การเข้ามาฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิ มีสติเพื่อก่อปัญญา และควรค่าแก่การบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์หาประมาณมิได้แก่มวลมนุษยชาติ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานศาลา ๘๐ ปี วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง :