รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สำหรับใช้ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ