ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.