ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.