ผลการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนารายได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนารายได้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ