ข่าวล่าสุด

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ