ร่างขอบเขตของงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 03 เมษายน 2024 เวลา 09:48 น. | เขียนโดย รนัฐกานต์ บุญโนนแต้