ข่าวล่าสุด

ประชุมวิชาการ งานวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน “ข้าวฮาง – นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายกอบชัย  บุญอรณะ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ  งานวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน  “ข้าวฮาง – นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ