อุทยานแห่งชาติตาดโตน
น้ำตกตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลตลอดปี
อรุณธรรมสถาน พระธาตุชัยภูมิ
อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานปฏิบัติธรรม ในดำริ ของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ บนพื้นที่กว่า ๖๐ ไร่เพราะความพร้อม ของภูมิประเทศที่งดงาม ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม มีอากาศที่ร่มรื่น แวดล้อมด้วยขุนเขา สายน้ำ และเมฆหมอกอันเกิดจากธรรมชาติซึ่งหาได้ยากใน ปัจจุบัน ทำให้อรุณธรรมสถานเลื่องลือในเรื่องของความสัปปายะ เป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักปฏิบัติธรรมประกาศพระเกียรติคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงประกาศหลักธรรมให้ชาวโลกรับรู้และสอดคล้องกับพระประสงค์ เพราะอรุณธรรมสถานเป็นชัยภูมิ อันนำมาซึ่ง กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก ควรแก่การเข้ามาฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิ มีสติเพื่อก่อปัญญา และควรค่าแก่การบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์หาประมาณมิได้แก่มวลมนุษยชาติ
เขื่อนจุฬาภรณ์
เป็นลักษณะเขื่อนอเนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทาน ช่วยระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุปลาน้ำจืดอีกด้วย
พระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่นเรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักปางประทับยืนองค์ใหญ่ศิลปะทวารวดี สร้างด้วยศิลาแลงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครกาหลงมาแต่โบราณ