ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:12 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยา คม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:05 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.39 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลเอกวัฒนา สรรพานิช กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีหล่อพระประธานประทับยืนสูง 9 ศอก เพื่อประดิษฐาน ไว้ที่อนุพุทธมณฑลในบริเวณวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และพิธีเปิดอาคารเรียนหน่วยวิทย บริการจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:58 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายอุกริช พึ่งโสภา รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานการศึกษาสามัญสาย อาชีพและการฝึกวิชาชีพระยะสั้น สาขาต่างๆในงานนิทรรศการผลงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:52 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ วัดสันตินานาชาติ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเิปิดโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:46 น.| เขียนโดย admin