ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 และหลังจากประชุมได้ให้เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:54 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการให้ความรู้และทราบประวัติความเป็นมา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 10:29 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน\\\\\\\\\\\\\\\"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย\\\\\\\\\\\\\\\" ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันจันทร์ที่ 27 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า นายพิชิต คิดบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2560
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกับนายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการที่มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:49 น.| เขียนโดย admin
1
2
3
4
5
6
7
8