ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณจัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2560 ประธานโดย ท่านจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผอ.วิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองทุนทุกกองและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกองแผนและงบประมาณ
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2017 เวลา 16:36 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 10:59 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล นายสมชัย ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำข้าราชการ พนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ วางพานพุ่มและร่วมประกาศถวายอาศีรวาทราชสดุดีเนื่องในวันมหามงคล 6 เมษายน อันเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 09:37 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการเรียนการสอนสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 การอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัดการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 170 คน อบรมระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพสถิตโรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 09:12 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 14:39 น.| เขียนโดย admin