ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 14:37 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายสมพร บุญเกิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์จังหวัดและคลังจังหวัดชัยภูมิ นายประดลเดช เกิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตามการประเมินผล
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 10:47 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันพุธที่ 02 สิงหาคม 2017 เวลา 10:32 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017 เวลา 11:38 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่2 และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย ท่านมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองนายกอบจ. สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 15:30 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์