ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017 เวลา 11:38 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติม ฉบับที่2 และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย ท่านมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองนายกอบจ. สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017 เวลา 15:30 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูพระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ (2559-2561) โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ สมาชิกสภาอบจ.ชัยภูมิ ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017 เวลา 08:51 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) เพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เลขานุการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาคมท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองทุกกอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017 เวลา 15:59 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณจัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2560 ประธานโดย ท่านจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผอ.วิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัด อบจ.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองทุนทุกกองและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกองแผนและงบประมาณ
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2017 เวลา 16:36 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์