ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมีนางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเจ้าหน้าที่กองส่วเสริมคุณภาพชีวิตร่วมเป็นเกียรติ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:17 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 โดยมีพลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีาวิชาทหาร ประจำปี 2560
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:16 น.| เขียนโดย admin
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 14:26 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 14:37 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายสมพร บุญเกิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการประชุม นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการปศุสัตว์จังหวัดและคลังจังหวัดชัยภูมิ นายประดลเดช เกิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตามการประเมินผล
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 10:47 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์